เชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติครบ 70 ปี

70_anniv

ด้วยในวันที 9 มิถุนายน 2559 เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติครบ 70 ปี รัฐบาลไทยจึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณในต่างประเทศด้วย

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จะจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 จึงขอเชิญคนไทยในฝรั่งเศสร่วมงานดังกล่าวเพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ โดยจะจัดขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต เลขที่ 18 Rue Albéric Magnard เขต 16 กรุงปารีส ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 17.30 น. – 20.30 น.

ในการนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมงาน โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าในแบบฟอร์มตามลิงก์ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 (ขยายเวลารับสมัครจากที่กำหนดไว้เดิม ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559) ทั้งนี้ ด้วยข้อจำกัดด้านสถานที่และความปลอดภัย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ในกรณีที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้วบนพื้นฐานของหลักการผู้สมัครก่อนได้เข้าร่วมก่อน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้รอรับอีเมลแจ้งยืนยันการได้เข้าร่วมงานหรือไม่ได้เข้าร่วมงาน ซึ่งจะสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งให้ในโอกาสแรก ต่อไป และขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ​ ที่นี้

คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน