การเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ – การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

การเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ดอกไม้จันทน์

ในประเทศไทย พระราชพิธีฯ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 แต่พิธีถวายพระเพลิงฯ จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 (ซึ่งจะถือเป็นวันหยุดราชการในประเทศไทยด้วย 1 วัน)

สำหรับในประเทศฝรั่งเศสนั้น เพื่อให้พี่น้องคนไทยทุกคน และครอบครัวที่อยู่ในฝรั่งเศสและโมนาโก สามารถมีส่วนร่วมถวายราชสักการะ แสดงความจงรักภักดี และแสดงกตัญญู กตเวทิตาจิตในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย มาตลอดรัชสมัย สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันเดียวกับพิธีในประเทศไทย กล่าวคือ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เลขที่ 8 rue Greuze เขต 16 กรุงปารีส โดยในชั้นนี้ คาดว่า พิธีดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างเวลา 10.30 – 14.00 น. (กรุณารอยืนยันเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง) โดยในวันนั้น ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะงดให้บริการด้านกงสุล 1 วัน เพื่อใช้พื้นที่ในการจัดพิธีสำหรับพี่น้องชาวไทยมาเข้าร่วม
สำหรับดอกไม้จันทน์ที่จะใช้ในวันดังกล่าวนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ อยากจะถือโอกาสนี้เชิญชวนให้พี่น้องคนไทยทุกคนในฝรั่งเศสและโมนาโก มาร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นด้วยมือของเราเอง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และเป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนคนไทยในต่างแดน ดังพระราชปณิธานและพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ในหลายๆ โอกาส ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเตรียมดอกไม้จันทร์ (ดอกดารารัตน์) สำหรับการประดิษฐ์ไว้จำนวนหนึ่ง และขอเรียนเชิญพี่น้องคนไทยที่สนใจ และสามารถมาร่วมได้ มาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เลขที่ 8 rue Greuze เขต 16 กรุงปารีส ในวันเสาร์ที่ 15 และวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.30 น. – 15.30 น. ท่านใดที่จะมาร่วมในวันใด ขอความกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล ได้ที่เว็บไซต์นี้ หรือผ่านทางอีเมล์ dokmaichan.paris@gmail.com เพื่อจะได้จัดเตรียมสถานที่ให้ต่อไป ท่านใดที่มาร่วมในวันดังกล่าวไม่ได้ อาจรอมาร่วมอีกครั้ง ในเดือนกันยายน 2560 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งวันและเวลาที่แน่นอนให้ทราบต่อไป (ของดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม เนื่องจากเข้าสู่ฤดูพักร้อนเต็มตัว และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมน้อย)
สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักดีว่า ยังมีกลุ่มคนไทยจำนวนมากที่อยู่ไกลจากกรุงปารีสสนใจเข้าร่วม แต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางเข้ามาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานกับสมาคมคนไทยในภูมิภาค ได้แก่ สมาคมไทย-โพรวองส์ และสมาคมไทย-โรนแอลป์ เพื่อจัดส่งอุปกรณ์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้จำนวนหนึ่ง (ยังไม่สามารถระบุจำนวนได้ในชั้นนี้) อย่างไรก็ดี พี่น้องชาวไทยสามารถจัดหาอุปกรณ์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้โดยตรงอีกทางหนึ่ง (ทั้งจากร้านไทยในฝรั่งเศส หรือจากประเทศไทย) เช่นกัน โดยเมื่อประดิษฐ์เสร็จแล้ว อาจส่งมาร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่ สอท. ได้ในวันดังกล่าว
สถานเอกอัครราชทูตฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากพี่น้องชาวไทยในกิจกรรมสำคัญข้างต้น เพื่อร่วมใจกันเป็นหนึ่ง น้อมถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทั้งนี้ โปรดติดตามความคืบหน้าของการเตรียมจัดกิจกรรมข้างต้นทางเฟสบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด หรือทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (www.thaiembassy.fr) หัวข้อ “พิธีถวายดอกไม้จันทน์ 26 ต.ค. 2560” และท้ายสุดนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางไปพักร้อนกับครอบครัวและกลับมาโดยสวัสดิภาพ